Wednesday, April 23, 2014

A photo Katie Simon took around the year 2000.